Õppetegevus

Õppeaasta eesmärgid

Laeva Põhikooli 2017/ 2018 õppeaasta eesmärgid
1. Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud üld- ja valdkonnapädevuste ning õpitulemuste
saavutamine.
2. Õpilase arengu toetamine lähtuvalt iga õpilase individuaalsusest.
3. Väärtuskasvatusalase tegevuse tõhustamine.
4. Õppekava täitmist toetava huvitegevuse arendamine.
5. Kooli personali koolitamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil.
6. Kolleegilt-kolleegile tagasisidekultuuri loomine uuest õpikäsitusest lähtuvalt.
7. Koostöövõimaluste laiendamine erinevate huvigruppidega.
8. Kooli sisehindamise üldkokkuvõtte ja arengukava koostamine.
Kogu kollektiivi tulemuslik töö Eesti Vabariigi 100.aastapäeva õppeaastal.