Õppetegevus

Päevakava

Kehtestatud Laeva Põhikooli direktori käskkirjaga 04.09.2017/ 1-3/ 3 Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 25 alusel

1. Laeva Põhikooli päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate õppetegevuse ning kooli õppekava
toetavate õppekavaväliste tegevuste (edaspidi huviringid) järjestust ja ajalist kestust.
2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja
õppekorraldusele.
3. Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval kell 7.30 ja suletakse hiljemalt kell 16.30 .
4. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.
5. Õppetunnid algavad 8.00 ja toimuvad tunniplaani alusel.
6. Õppetunni pikkuseks on 45 minutit.
8. Vahetunni pikkuseks on 10 minutit.
9. Söögivahetund kestab 30 minutit.
10 Õppetundide ajad:
1.tund 8.00 - 8.45
2.tund 8.55 - 9.40
3.tund .50 - 10.35
4.tund 10.45 -11.30
LÕUNASÖÖK
5.tund 12.00 - 12.45
6.tund 12.55 - 13.40
7.tund 13.50 - 14.
8.tund14.45 - 15.30
11. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse
lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel
koostatud kooli õppekavas olevast tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusest ning eeldatavatest
õpitulemustest.
12. Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina ja avalikustatakse eKoolis ja kooli kodulehel.
13. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb direktor.
Õpilastele teatab sellest klassijuhataja.
14. Pikapäevarühm 1.- 5. klassini tegutseb esmaspäevast neljapäevani 12.00 – 15.00
15. Pikapäevarühm töötab oma töökorralduse ja päevakava alusel, mis on kinnitatud eraldi
haldusdokumendina.
16. Õppetundide järel on õpilastel võimalus osaleda huviringide tegevuses. Huvitegevus toimub
vastavalt tunniplaanile kell 12.00 – 16.00. Huviringide tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel.
17. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos
määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga
kokkulepitud ajal. Õpilastel on võimalus saada ainealast konsultatsiooni õpetajale kinnitatud
konsultatsioonitunni ajal. Ajad avalikustatud kooli koduleheküljel.
18. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid,
kooskõlastatakse juhtkonnaga.
19. Klassivälised õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00.
20. Õhtuste ürituste ajal vastutab koolimaja ukse sulgemise, korrapidamise ja turvalisuse eest ürituse
korraldaja.
21. Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul
suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.