Kodukord

Laeva Põhikooli lasteaia

KODUKORD 

1.peatükk

ÜLDSÄTTED 

1. Eesmärk 

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, rahvatervise seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest õigusaktidest, lastekaitse seadusest, Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast (Tartu Vallavalitsuse 18.04.2019.a määrus nr 4). 

Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav Laeva Põhikooli lasteaia veebilehel  (laeva.edu.ee). Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on kohustuslik täitmiseks lastevanematele, lasteasutuse töötajatele ning teistele lasteaias viibivatele inimestele. 

2. Tööaeg 

Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00. 

Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja juulikuus töötajate kollektiivpuhkuse ajal. 

Lasteaia ajutise sulgemise otsustab Tartu vallavalitsus, lapsevanema soovil tagab direktor lasteaia ajutise sulgemise ajaks lapsele asenduskoha asenduslasteaias. 

Suvekuudel (juuni ja august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remondi töid. 

Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. 

3. Töökorraldus 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade nädalakavad. 

Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale. 

2.peatükk 

LASTEAIATASU 

4. Lapsevanema poolt kaetav osa 

Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Tartu Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu). 

Alates 01.01.2022 on kohatasu määraks 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatavast töötasu alammäärast. 

Kui vanematel on kolm või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Nimetatud erisuse rakendamiseks peab vähemalt üks vanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas (Tartu Vallavolikogu 15.12.2021.a määrus nr 15). 

Kohatasu arvestatakse lasteaias aastas kaheteistkümne kuu eest. Põhjendatud juhtudel on Tartu Vallavalitsusel õigus lubada arvestada lasteaias kohatasu vähemate kuude eest. Kohatasu arvestamine algab lasteaiakoha saamise alguspäevast. 

Vanem tasub kohatasu esitatud arve alusel. 

Lapse puudumisel lasteaiast mistahes põhjusel kohatasu ümberarvestust ei tehta. 

Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel kalendrikuu jooksul mistahes põhjusel on vanem kohustatud tasuma kohatasu 14 päeva eest. 

Vanemate poolt kohatasu tasumata jätmisel rohkem kui kahe kalendrikuu eest arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja ja tasumata jäänud kohatasu nõutakse sisse vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

Vanem ei pea tasuma kohatasu, kui eriolukorra tõttu on lasteaed või rühm ajutiselt suletud rohkem kui 5 tööpäeva. Kohatasu maksmisel eelpool nimetatud perioodil võetakse aluseks lapse lasteaias viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus. 

5. Toidukulu arvestamine 

Toidukulu päevamaksumus on 2 € (Laeva Põhikooli direktori käskkiri 01.12.2022/ 1-3 /5). 

Lapse puudumisel tehakse ümberarvestus toidurahas alates teisest puudumispäevast juhul, kui lapsevanem teatab lapse puuduma jäämisest. Kui lapsevanem ei teata lapse puuduma jäämisest, on laps kaks esimest päeva toiduarvel ja ümberarvestus tehakse alates kolmandast päevast. 

Laps võetakse uuesti toiduarvele siis, kui lapsevanem on sellest teatanud telefoni teel või ELIISi kaudu hiljemalt kella 9-ks eelmise päeva hommikupoolikul. 

Lasteaiatasu arve esitatakse vastavalt kokkuleppele kas paberkandjal või elektrooniliselt lapsevanema e-posti aadressile hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks. 

3.peatükk 

INFOVAHETUS 

6. Infovahetus 

Lasteaia infokanalid on rühma stend, kooli koduleht, facebooki keskkond, Eliis. 

Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest. 

Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele elukoha täpse aadressi ja kontakttelefonide numbrid ning soovitavalt e-posti aadressi. 

Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale võimalikult kiiresti. 

4.peatükk 

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE 

7. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine 

Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut kutsutakse pere lasteaiaga tutvumise päevale  (juunikuus). 

Lapsega esmakordselt lasteaeda tulles püüda leida aega lapse harjutamiseks laste  kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumise aeg erinev, 1,6-3  aastasel lapsel mitte lühem kui 2 nädalat. 

Esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest. 

1,6- 2aastaselt lasteaeda tulev laps on suuteline kohanema lasteaia päevakavaga, sööb iseseisvalt ja käib potil (abiga), mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ja talvise õuesoleku ajal. 

8. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine 

Lapsevanem toob lapse lasteaeda puhanuna, puhtana ja korrastatud välimusega. 

Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava. 

Lapse tulekust peale kella 9.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma personali telefoni või ELIISi  kaudu. 

Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul  annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga  kontakti. Hommikul ja õhtul riietab lapse vanem või saatja. 

Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule.  Alkoholijoobes isikust teavitatakse direktorit, valla sotsiaaltöötajat või vajadusel valla konstaablit. 

Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal. 

Kui lapsevanem soovib lapsele järele tulles natuke mängida, jälgib ta ise lapse ohutust  ning koos lapsega koristab mänguasjad mängu lõppedes. 

Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järele tulles lapse riietatud ja koos  lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks. 

Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus  teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole kella 18.00-ks järele  tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, sotsiaaltöötajale või politseile. 

Soovitav on, et koolieelik käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse. 

5.peatükk 

RIIETUMINE 

9. Lapse riietus 

Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (kaasa arvatud saabaste ja jopede lukud) ning korrastatud välimusega. 

Lapse riided ja jalanõud peavad vastama  kasvule, eale ja ilmastikule. 

Vajalikud on: 

vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille tallad ei määri põrandat ning mille jalga panekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab (krõpsuga). Soovitavad ei ole pehme tallaga või tagant lahtised jalanõud; 

magamisriided: pidžaama või öösärk; 

võimlemisriided : 

t- särk ja lühikesed püksid saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi kotis 

t- särk, dressid või lühikesed püksid, sokid, tennised või botased, käterätik spordikotiga spordihoones toimuvateks tegevusteks; 

jalanõud (soovitatavalt krõpsuga), mis sobivad sügisel ja kevadel liikumistundideks õues; 

õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et õueriietus vastaks ilmastikule; 

sõrmikud lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna; 

lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle, helkureid jt ohtlikke detaile; 

vahetuspesu, -sokid, -kindad; 

1,6- 2aastasele lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed ja niisked puhastuslapid kasutamiseks lõunaune ajal; 

juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid; 

suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik. 

6.peatükk 

TOITLUSTAMINE 

10. Toidukord 

Lasteaias on 3 toidukorda 

hommikusöök kell 8.30; 

lõunasöök noorematel lastel  kell 12.15, vanematel lastel kell 12.30; 

õhtuoode kell 16.00. 

Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast. 

11. Menüü 

Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks. Ühe nädala menüü on loetav ELIISist. 

12. Maiustused 

Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. 

7.peatükk 

HAIGESTUMINE 

13. Haige laps 

Haiget last lasteaeda tuua on keelatud. 

Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus, lööve, trauma jms). 

Kui laps on lasteaiast koju saadetud ilmsete haigustunnustega, siis peab ta olema kodus jälgimisel vähemalt ühe päeva ka sel juhul, kui haigustunnuseid rohkem ei esine. 

14. Ravimite andmine 

Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid. 

15. Lapse haigestumine 

Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile. 

Lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist teavitab direktor telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate, nimetamata  seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid. 

Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid. 

Haige laps saadetakse koju või vajadusel raviasutusse. 

Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale. 

8.peatükk 

MÄNGUASJAD JA  LASTE SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE 

16. Mänguasjad 

Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel. 

Lubamatu on kaasa tuua hinnalisi, kergesti purunevaid, väga väikeseid ja ohtlikke  mänguasju. 

Keelatud on kaasa tuua hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid (mõõgad, püstolid jt) mänguasju. 

Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade, kelkude ja jalgrataste kadumise või purunemise eest. 

Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit. Koduste ratastega lasteaias ei sõideta. 

Lapsele kaasa antud kelk peab olema tähistatud lapse nimega. 

17. Laste sünnipäevade tähistamine 

Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele. 

9.peatükk 

TURVALISUS 

18. Turvalisuse tagamine 

Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 

Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid kontrollitakse  tootja juhendite kohaselt. 

 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et vältida vigastuste tekkimist ja et lastel oleks võimalikult palju ruumi mängimiseks. 

Lasteaias on rakendatud meetmed laste omavolilise lasteaia ruumidest ja territooriumilt väljapääsemise tõkestamiseks. 

Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on iga kaheteistkümne lapse kohta tööl õpetaja või õpetajat abistav töötaja. 

Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja. 

Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade  lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse  õuealal. 

Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurvesti. 

Lapsevanemad, lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad. 

Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordile. 

Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e- sigarette) ning tarvitada alkoholi. 

Lasteaia õueala on lemmikloomavaba. 

Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Kui lapsel on kaasas jalgratas, on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit. 

Lapsed sõidavad jalgratastega lasteaias õpetaja poolt korraldatud tegevustes, matkadel vms. 

Lapsel pole lubatud lasteaeda kaasa võtta närimiskummi, raha, telefone ning nutiseadmeid. 

Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma  töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist  turvalisust ohustavatest olukordadest. 

Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade         lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt         hädaolukorra lahendamise plaanile. 

10.peatükk 

KOOSTÖÖ 

19. Koostöö lastevanematega 

Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine  lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. 

Lasteaial ja kodul on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena. Pöörake  tähelepanu rühma tegemistele, sest lapsele on innustav, kui vanemad selle vastu huvi  tunnevad. 

Lasteaias toimuvad ettevõtmised ja üritused, iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil. Teavet saab ka facebooki lehelt ja infosüsteemi ELIIS kaudu. 

Üks kuni kaks korda aastas toimuvad iga rühma lastevanemate ümarlauad. 

Üks kord aastas (märts – mai) toimuvad arenguvestlused. 

Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, direktori või hoolekogu liikmete poole. 

11.peatükk 

LÕPPSÄTTED 

20. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine 

Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad. 

Lasteaia kodukorra kinnitab direktor. 

Avaldatud 22.09.2022. Viimati muudetud 19.04.2024.