Arengukava

Laeva Põhikooli 

ARENGUKAVA 

2023-2028 

SISUKORD 

1. Arengukava koostamise põhimõtted

2. Üldandmed õppeasutuse kohta

3. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära

4. Kooli visioon ja missioon

5. Kooli põhiväärtused

6. Hetkeolukorra kirjeldus ja arengueeldused

7. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 2023- 2028

8. Kooli arengukava rakendamine, eesmärkide hindamine, uuendamine, kinnitamine

1. Arengukava koostamise põhimõtted 

Laeva Põhikooli arengukava koostamisel on lähtutud kehtivast koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli - ja gümnaasiumiseadusest, Tartu valla arengukavast, Laeva lasteaia ja Laeva Põhikooli arengukavadest ja arengukava täitmise analüüsidest ning sisehindamise aruannete tulemustest. Arengukava koostamisel on arvestatud lapsevanemate ja töötajate seas läbiviidud rahulolu-uuringuid ning töötajatega läbiviidud arenguvestluste tulemusi ning läbiviidud arengukava arutelusid. 

Arengukava koostamise protsessis osalesid kooli töötajad, õpilasesindus ja hoolekogu esindajad.  

Laeva Põhikooli arengukava määrab kooli arendamise eesmärgid ja põhisuunad aastateks 2023-2028. 

2. Üldandmed õppeasutuse kohta 

Kooli nimi: Laeva Põhikool 

Kontaktandmed: Aeru tee 1, Laeva küla, Tartu vald, sihtnumber 60608, Tartu maakond 

Telefon: 5227263 

e-post: laeva@laeva.edu.ee 

koduleht: http//www.laeva.edu.ee  

2.1 Kooli tegutsemise vorm, liik, haldusala ja tegutsemiskoht 

Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool (edaspidi põhikool), mis tegutsevad ühe asutusena alates 1.09.2022. 

Kooli pidaja on Tartu Vallavalitsus, aadressil Haava 6, Kõrveküla, Tartu vald 

2.2 Koolil on oma tunnuslause „Siit algab tulevik“ ja logo 

Kooli struktuur 

Koolil on järgmised struktuuriüksused: 

- lasteaed, mis tegutseb aadressil Väänikvere 8, Laeva küla, Tartu vald 

- põhikool, mis tegutseb aadressil Aeru tee 1, Laeva küla, Tartu vald 

3. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 

Laeva Põhikool on elukohajärgne munitsipaalõppeasutus, mille lapsed ja õpilased elavad reeglina Tartu vallas.  

Lasteaias võimaldatakse koolieelsetele lastele alushariduse omandamist ja päevast hoidu olles omanäoline ja laste ning vanemate poolt hinnatud lapsesõbralik lasteaed, kus laps ja tema igakülgne areng on kesksel kohal. Kõigi töötajate missiooniks on toetada laste terviseteadlikkust, kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. On loodud lapse arengut soodustav ja toetav kasvukeskkond mitmekesise õppevahendite valikuga ja kaasaegse õuealaga. Lasteaia eripäraks on laste kehalise aktiivsuse toetamine ning kõnearendustöö toetamine muinasjuttude ja dramatiseeringute abil. 4-7 aastaste laste liikumistegevused toimuvad Laeva spordihoones ja staadionil, kord nädalas viiakse läbi rütmika tundi. Talvel on lastel võimalus kasutada uiske ja suuski. Nooremate laste liikumistegevused toimuvad lasteaia saalis ja õuealal. Erinevatel aastaaegadel käiakse matkadel ja õppekäikudel, toimuvad spordiüritused koos lapsevanematega ja piknikud looduses. Mitmetel temaatilistel mängupidudel õppeaasta vältel esitavad lapsed õpitud lühinäidendeid, dialooge ja luuletusi. Vanemad lapsed loovad ise muinasjutte ja luuletusi. Etendustes vajaminevaid peakatteid ja kostüüme valmistatakse üheskoos kunstiõpetuses ning koos kaunistatakse saali vastavalt peo temaatikale. Lasteaias toimub hulganisti traditsioonilisi üritusi.  

Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: 

 • Laste individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine; 
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 
 • Lapse loovuse toetamine; 
 • Mängu kaudu õppimine; 
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 
 • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine; 
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö; 
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 
 • Teemapõhise tööviisi rakendamine; 
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine. 

Lasteaia ja põhikooli esimesel ühisel aastal toimus ühine matk Palupõhja matkarajal, perepäev novembris, advendiküünalde süütamine ja jõulupidu. Põhikooli õpilased esinesid luuletustega lasteaias õpetajate päeva aktusel ning tutvustasid mardi- ja kadrikombeid. 

Põhikooli tegevuse eesmärk on pakkuda igale õpilasele võimalus õppida kodulähedases koolis vastavalt tema võimetele ja arengule lapse loovust, vaimset ja füüsilist arengut soodustavates õpitingimustes, et tagada edaspidine toimetulek elus ning panna alus elukestvaks õppimiseks. Kooli eripära väljendub avatud õpikeskkonnaga kooliks olemises, kus edendatakse erinevaid õppemeetodeid, mis on suunatud õpilaste motivatsiooni ja tulemuslikkuse suurendamisele. Lähtudes kaasava hariduse põhimõtetest, on koolis tugisüsteemide kaudu loodud võimalused erinevate hariduslike erivajadustega õpilaste individuaalsusi arvestavaks õppetööks. Igapäevases õppetöös pööratakse erilist tähelepanu õpilaste individuaalsusele, väärtuskasvatusele, ettevõtlikkusele  ja õpilaste tervislike harjumuste kujundamisele ning kehalise aktiivsuse suurendamisele. Kool on liitunud Kiusamisvaba kooli, Ettevõtliku kooli ja Liikuma kutsuva kooli programmidega. Õpetajad on läbinud vastavad täiendkoolitused nende programmide sisseviimiseks kooli õppekavva ja sidumiseks igapäevasesse kooliellu. Sisse on viidud KiVa programmi läbiviimiseks klassijuhatajatunnid. Lasteaia õpetajad on läbinud kiusamisvaba lasteaia koolitused ning rakendavad kasvatustöös kiusamisvaba lasteaia põhimõtteid.  Kooli päevakavas on liikumisvahetund õues. Loodud on head võimalused õppetöö ja huvitegevuse sidumiseks, mis toetab õppekava täitmist ja annab õpilastele eneseteostuse võimalusi. Kooli aktustel ja üritustel on oluline, et kõik õpilased saavad esinemiskogemuse. Samuti on olulised kogu koolipere traditsioonilised ühised väljasõidud ja matkapäevad. Osaletakse olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Õpetajad läbisid 2022.a. Digikiirendi koolituse, mis suurendas õpetajate digipädevusi ja tõstis fookusesse õpilaste digipädevuste süsteemsema arendamise. Koolis on hea varustatus kaasaegsete digivahenditega. Läbi erinevate õppekava ja huviharidust toetavate projektide on avardatud nii kooli tehnilist baasi (3D printer 2022 a.), kui ka õppekava toetavate tegevuste võimalusi (õppekäigud muuseumidesse, kunsti- ja tehnoloogia töötoad, koostöös kaitseväega metsalaagrid, looduslaager jne). 

Enamus kooli huviringidest töötab meie oma õpetajate juhendamisel, hea on koostöö Tartu valla spordikooliga. Ettevõtliku kooli programmi raames tegutseb mini-mini-firma, kes erinevatel kooli üritustel on saanud oma toodangut müüa. Koolis tegutseb eelkool, lasteaias jalgpalli ja tantsuring. Aastatega on välja kujunenud traditsioonilised üritused, mis annavad lasteaiale oma näo (matkapäevad ja talgupäevad koostöös lapsevanematega). 

Laeva Põhikoolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava järgi kolmes kooliastmes. Koolis on A-võõrkeeleks inglise keel (alates 1.klassist), B-võõrkeeleks vene keel (alates 6.klassist).      I kooliastmes lõimitakse õppetöösse  üldõpetuse põhimõtteid ja kasutatakse kujundavat hindamist. 

Valikainetena õpetatakse arvutiõpetust, uurimistööde aluseid (8.klassis) ja karjääriõpetust (8.ja 9.klassis). Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Tartu valla spordikooli Laeva spordihoones, kooli tehnoloogiaklass asub Tartu valla Laeva teeninduspunkti hoones. Õpilaste toitlustamine toimub lasteaia ruumides, toidu valmistamine on kohapeal. 

Koolis on kasutusel elektrooniline päevik Stuudium ning Opiqu keskkond, lasteaias Eliis ja ARNO keskkond. 

Lasteaias tegutseb kaks liitrühma, Pokud ja Naksitrallid. Laste arv on stabiilne ( ~31- 34 last). Lasteaiakoha saavad kõik kohalikud lapsed. Suurenenud on vajadus tugipersonali järele, sest aasta-aastalt lisandub haridusliku erivajadustega lapsi. 

Õpilaste arv on viimastel aastatel püsinud stabiilne (~50 õpilast). Koolikohustuse eirajaid ei ole. Kuna õpilaste arv klassis on väike, toimub õppetöö kombineeritult liitklassides ehk liidetud õpirühmadena. Põhiainetes on tagatud osa ainetundide läbiviimine ka eraldi klassidele. 2021/22 kevadel alustasid õpinguid Laeva Põhikoolis esimesed 4 Ukrainast saabunud sõjapõgenikku, 2022/ 23 õppeaasta jooksul on lisandunud veel 4 õpilast ja üks laps lasteaeda. Õpilastele pakutakse eesti keele ja inglise keele lisaõpet.  

õppeaasta 

I kooliaste 

II kooliaste 

III kooliaste 

Kokku 

2018/ 19 

17 

11 

18 

46 

2019/ 20 

16 

16 

18 

50 

2020/ 21 

15 

19 

16 

50 

2021/ 22 

14 

16 

10 

40 

2022/ 23 

20 

15 

15 

50 

Lasteaia pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele, personal on püsiv ning pikaaegselt koos töötanud. Põhikooli probleemiks on personali pidev vahetumine ja mitmete õpetajate kvalifikatsiooninõuetele mittevastavus. 

Koolist kaugemal elavate õpilaste transport on korraldatud koostöös Tartu vallavalitsusega, mis andis kooli käsutusse väikebussi. Bussi saab kool kasutada ka erinevateks muudeks õppe- ja huvitegevusega seotud sõitudeks. Koolis tegutseb pikapäevarühm, õpilaste toitlustus pikapäevarühmas on tagatud. 

4. Kooli visioon ja missioon

Laeva Põhikooli missiooniks on pakkuda tervislikus kaasaegses õpikeskkonnas igale lapsele ja õpilasele võimalus õppida vastavalt tema võimetele ja toetada nende igakülgset arengut. 

Laeva Põhikooli visiooniks on olla kodulähedane  lasteaed ja põhikool, kus on loodud  võrdsed võimalused iga lapse ja noore mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles samas piirkonnas kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks. 

5. Põhiväärtused

KOOSTÖÖ- koos tegutsemine ühise eesmärgi nimel, erinevate huvigruppide omavaheline, usaldusel põhinev ja osapooli väärtustav koostöö. 

KVALITEET- väga hea õpikeskkond, iga lapse ja õpilase arengut toetatakse, õppimine on süsteemne ja loov. 

TRADITSIOONID- suhete hoidmine erinevatel tasanditel, saavutatust lugupidamine, põlvkodade järjepidevuse hoidmine.  

TURVALISUS- laps, õpilane ja õpetaja tulevad lasteaeda ja kooli rõõmuga, me hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse ja meid ümbritsevasse, väärtustame tervist.  

6. Hetkeolukorra kirjeldus ja arengueeldused 

Eelmise arengukava perioodi eesmärkide täitmise analüüsi ja läbiviidud SWOT-analüüsi põhjal saab välja tuua kooli tugevused ja parendusvaldkonnad võtmealade kaupa. 

1) Juhtimine ja eestvedamine 

Tugevused: 

 • Kogu pedagoogiline personal osaleb kooli arendustegevuses. 
 • Põhikoolis on loodud õppejuhi ametikoht. 
 • Aktiivne osalemine erinevates programmides ja projektides. 
 • Kooli jätkamine põhikoolina kolmes kooliastmes. 

Parendusvaldkonnad: 

 • Paljud õpetajad töötavad väikese koormusega, ei saa panustada kooli   arendusse. 
 • Lasteaia ja kooli sisuline liitumine vajab arendamist. 
 • Lasteaias puudub õppejuht. 
 • Infovahetuse parendamine. 
 • Kooli dokumentatsiooni pidev uuendamine. 

2) Personalijuhtimine 

Tugevused: 

 • Toimuvad arenguvestlused (1 kord aastas). 
 • Jagatud vastutus ja ülesannete delegeerimine. 
 • Head enesetäiendamise võimalused ja koolituste korraldamine kohapeal. 

Parendusvaldkonnad: 

 • Tugipersonali ebapiisavus, töötajate toetamine haridusliku erivajadusega lastega paremaks toimetulekuks. 
 • Töötajate vahetumine, väikesed koormused ja osaline tööaeg põhikoolis. 
 • Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavad õpetajad põhikoolis. 
 • Normkoormuse ja liidetud õpirühmade vähendamine põhikoolis. 
 • Töötajate tervise hoidmine (hüvitised, tervisepaketid). 
 • Töötajate motiveerimine läbi ühiste ettevõtmiste. 
 • Konkurentsivõimeline palk lasteaias. 

3) Koostöö huvigruppidega 

Tugevused: 

 • Hea koostöö lapsevanematega erinevates vormides (üritustel, kaasatus väljasõitudel, pere- ja talgupäevad). 
 • Hea koostöö kohalike asutustega (kultuurimaja, noortekeskus, spordikool, raamatukogu). 

Parendusvaldkonnad: 

 • Kooli vilistlaste kaasamine kooliellu. 
 • Rohkem kaasata üritustesse kogukonda. 
 • Arendada koostööd teiste Tartu valla lasteaedade ja koolidega. 

4) Ressursside juhtimine 

Tugevused: 

 • Ressursside planeerimine põhineb vajadustel. 
 • Füüsilise õpikeskkonna kaasajastamine toimub pidevalt vastavalt võimalustele. 
 • Piisav IT õppevara ja digivahendite olemasolu. 
 • Head tingimused tervislike eluviiside propageerimiseks. 

Parendusvaldkonnad: 

 • Hoonete amortiseerumine (elektrisüsteem, veevarustus, pidev remondivajadus). 
 • Ventilatsiooni puudumine.  
 • Lasteaias kevadel ja suvel ruumid liiga palavad. 
 • Lasteaia välistreppide ja fassaadi uuendamine. 
 • Mürasummutuspaneelide paigaldamine lasteaia ruumidesse. 
 • Õuealade korrastamine ja rikastamine (pingid, kooliaia rajamine, seiklusradade elemendid, kiiged jne). 
 • Interaktiivsete tahvlite soetamine lasteaia rühmaruumidesse. 
 • Jalatsite ja riiete kuivatuskappide soetamine lasteaeda. 
 • Rohelise kooli ideede rakendamine (jätkusuutlikkus, keskkonnasäästlikkus). 

5) Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tugevused: 

 • Mitmekesine õppetöö, õppekava toetav kooliväline tegevus, huviringid, projektid. 
 • Õpilaste individuaalsuse toetamine toimivate tugisüsteemide kaudu. 
 • Traditsioonide hoidmine lasteaias ja põhikoolis. 
 • Valmisolek aktiivselt panustada erinevatesse programmidesse: Liikuma kutsuv kool, Kiusamisvaba kool, Ettevõtlik kool. 

Parendusvaldkonnad: 

 • Lõhe koolieelsete lasteasutuste ja põhikoolide õppekavades. 
 • Vajadus lasteaias sõimerühma järele. 
 • Õpilaste õpimotivatsiooni vähenemine II ja III kooliastmes. 
 • Õpilaste digipädevuste süsteemne arendamine läbi lõimitud õppeprotsessi. 
 • Kohalike looduslike võimaluste ning kultuuri- ja ajalooväärtuste mõtestatum kasutamine õppetöö ja õppetööd toetavate tegevuste kaudu. 
 • Õpilasomavalitsuse aktiivsuse suurendamine koolielu korraldamisel. 

 7. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 2022-2028 ning planeeritud tegevused 

Tulenevalt hetkeolukorra analüüsist ja tuginedes Laeva Põhikooli visioonile, missioonile ja põhiväärtustele, on arengukavas määratletud võtmealade kaupa kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning toodud välja vajalikud tegevused nende eesmärkide täitmiseks. 

1. Juhtimine ja eestvedamine 

Kaasav ja väärtustel põhinev eestvedamine, kogu  personal on kaasatud kooli arendustegevusse. 

Tegevused: 

 • Lasteaias ja koolis töötavad professionaalsed õppejuhid. 
 • Uute töötajate leidmine ja lõimimine kooli arendustegevusse. 
 • Ühiste tegevuste korraldamine töötajatele. 
 • Lasteaia ja kooli ühiste ürituste juurutamine. 
 • Laeva Põhikooli õppekava arendamine, et jätkata elujõulise põhikoolina kolmes kooliastmes. 

2. Personalijuhtimine 

Kogu personal on asjatundlik, motiveeritud, orienteeritud koostööle ja enesearengule. 

Tegevused: 

 • Töötajate suunamine enesetäiendusele, ühiskoolituste korraldamine, koostöö arendamine teiste koolide õpetajatega. 
 • Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate ja tugipersonali leidmine. 
 • Normkoormuse vähendamine põhikoolis (24 nädalatunnilt 22 tunnini). 
 • Õpetajate omavahelise koostöö suurendamine läbi lõiminguprojektide. 
 • Töötajate motiveerimine läbi ühiste ettevõtmiste, terviseedendusele suunatud tegevuste.  

3. Koostöö huvigruppidega 

Tõhusa koostöö arendamine huvigruppidega, et olla kogukonnakool ja seega toetada laste ja noorte kasvamist aktiivseteks kodanikeks. 

Tegevused: 

 • Ühiste ettevõtmiste korraldamine kaasates kogukonda. 
 • Koostöö arendamine teiste Tartu valla koolidega. 
 • Kooli traditsioonide hoidmine, vilistlaste kaasamine lasteaia ja kooli tegemistesse (kooli aastapäeva tähistamine). 

4. Ressursside juhtimine 

Füüsilise õpikeskkonna pidev kaasajastamine, et tagada turvaline, kvaliteetne ja  kaasaegsele õpikäsitusele vastav haridus. 

Tegevused: 

 • Riskikohtade teadvustamine ja tervisekaitsenõuete järgimine. 
 • Hoonete järjepideva remondi planeerimine (lasteaia hoone fassaadi uuendamine, elektrisüsteemi ja ventilatsiooni uuendamine). 
 • IT vahendite järjepidev kaasajastamine. 
 • Õuealade korrastamine ja rikastamine erinevate vahenditega. 
 • Rohelise kooli ideede rakendamine (jätkusuutlikkus, keskkonnasäästlikkus). 
 • Täiendavate ressursside leidmine läbi projektide. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Laste ja õpilaste individuaalsuse ja motivatsiooni toetamine läbi õppetegevuse vormide mitmekesistamise. 

Tegevused: 

 • Käimasolevate projektide edasiarendamine (KiVa, Ettevõtlik kool, Liikumakutsuv lasteaed ja kool).  
 • Õpilaste digipädevuste süsteemne arendamine läbi õppeprotsessi lõimituna erinevatesse  ainetundidesse. 
 • Lasteaia ja kooli õppekavade ühine arendamine. 
 • Sõimerühma avamine lasteaias. 
 • Kohalike looduslike võimaluste ning kultuuri- ja ajalooväärtuste mõtestatum kasutamine õppetöö ja õppetööd toetavate tegevuste kaudu. 
 • Leida võimalusi õpilasi rohkem tunnustada, töötada välja motivatsioonipaketid ja tunnustussüsteem, et märgata ja tunnustada iga last ja tema tugevamaid külgi. 
 • Õpilaste kaasamine lasteaia ürituste läbiviimisesse. 
 • Õpilasomavalitsuse aktiivsuse suurendamine koolielu korraldamisel. 

Kooli arengukava rakendamine, eesmärkide hindamine, uuendamine, kinnitamine 

Antud arengukava on koostatud viieks aastaks, selle põhieesmärkide saavutamiseks püstitatakse igaks õppeaastaks kooli üldtööplaani alaeesmärgid ja tegevuskava. Arengukava eesmärkide täitmist analüüsitakse sisehindamise käigus. Arengukava vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse üks kord aastas. Arengukava muudatused valmistatakse ette koostöös Tartu vallavalitsuse, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, lasteaia pedagoogilise nõukoguga ja kooli õppenõukoguga, vajadusel kaasates eksperte koolist või väljastpoolt kooli. Parandus- ja muudatusettepanekud esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia pedagoogilises nõukogus, kooli õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus. 

Arengukava kinnitab Tartu vallavalitsus. 

Avaldatud 05.11.2023. Viimati muudetud 03.05.2024.