Arvutiklassi kasutamise kord

Kinnitatud direktori käskkirjaga 18.03.2024/1-3/22

Arvutiklassi kasutamise kord

1. Üldsätted

1.1. Laeva Põhikooli (edaspidi kool) arvutiklass on ette nähtud õppetöö (arvutiõpetuse tunnid, ringitunnid, ainetunnid, jms) läbiviimiseks.
1.2. Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks kooli õpetajatele ja õpilastele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult kooli personali loal ja juuresolekul.
1.3. Arvutiklassi kasutav õpetaja vastutab selle korrasoleku eest, kontrollib tunni lõppedes, et kõik arvutid oleks suletud ja lukustab pärast tunni toimumist ukse.
1.4. Arvutiklassis ei viibita söögi ja/või joogiga.
1.5. Õpetajal on õigus jälgida, mida õpilane arvuti taga teeb vahetult ekraani või arvutiklassi haldamise tarkvara vahendusel.

2. Arvutiklassi arvutite kasutamise prioriteedid:

2.1. Tunniplaanijärgne õppetöö.
2.2. Tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö).
2.3. Personaliga eelnevalt kokku lepitud arvutikasutamine.

3. Arvutiklassi haldaja õigused ja kohustused.

3.1. Arvutiklassi haldajaks on infojuht, kelle ülesanne on tagada ja korraldada arvutiklassi arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsioneerimine.
3.2. Muudatused mistahes arvutite ja tarkvaradega korraldatakse ainult läbi infojuhi.
3.3. Haldaja vastutab arvutiklassi inventari jälgimise ja korrashoiu eest.

4. Arvutiklassi kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja korraldustele.
4.2. Kasutajal on õigus kasutada arvutiklassi õppetööks, õppematerjalide, koduste tööde, referaatide ja uurimuste ettevalmistamiseks.
4.3. Õpilased kasutavad tunnis neid arvuteid, mille tunni läbiviija määrab.
4.4. Õpetajal on õigus nõuda klassist lahkumist, näiteks vahetundide ajaks või tunni lõppedes.
4.5. Heli kuulatakse kõrvaklappe kasutades.
4.6. Kasutajatel on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja kustutada.
4.7. Kasutaja teavitab arvutiklassi haldajat või õpetajat tõrgetest arvutite töös, turvaintsidentidest ja väärkasutusest.
4.8. Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide ja/või kaustade sisu muutmine.
4.9. Isikliku andmekandja kasutamiseks tuleb küsida luba õpetajalt.
4.10. Arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine arvutiklassis on keelatud.
4.11. Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist.
4.12. Kooli arvutites on keelatud vaadata ning levitada vägivalda, terrorismi ja rassismi õhutavaid ning pornograafilisi teoseid.
4.13. Arvutimängude mängimine on arvutiklassis keelatud (välja arvatud õppeotstarbelised mängud õpetaja loal).
4.14. Kasutajate poolt arvutites kasutatav-hoitav informatsioon peab vastama üldtunnustatud eetilis-esteetilistele normidele.

5. Rakendatavad meetmed eksimuste korral.

5.1. Ülalmainitud reeglite vastu eksimisel võib õpetaja nõuda arvuti kasutamise lõpetamist ning õpilase klassist lahkumist.
5.2. Kui õpilane tekitab koolile materiaalset kahju käesolevat korda rikkudes, kompenseerib selle tema seaduslik eestkostja.

HOIAME OMA ARVUTIKLASSI, SEDA ON VAJA MEILE ENDILE! TEA, ET INTERNET EI OLE ANONÜÜMNE KESKKOND – SINU KÄIKUDEST JÄÄB ALATI JÄLG MAHA!

Avaldatud 03.08.2023. Viimati muudetud 18.03.2024.