Laeva Põhikooli vabade ametikohtade täitmise kord

Laeva Põhikooli vabade ametikohtade täitmise kord

Kinnitatud Laeva Põhikooli hoolekogu otsusega 18.05.2023

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kord kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 22 lg 4,  41,   42 ning põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 6 alusel.

1.2. Korraga kehtestatakse õppealajuhataja, õpetaja, õpetaja abi, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

 

2. KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA AVALDUSTE  ESITAMINE

2.1. Konkursi Laeva Põhikooli punktis 1.2 nimetatud vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab direktor.

2.2. Konkursiteade avaldatakse kooli veebilehel, valla veebilehel, vajadusel  ja/ või üleriigilistes väljaannetes (Õpetajate Leht, Postimees jne).

 

3. KONKURSITEADE  PEAB SISALDAMA JÄRGMISI ANDMEID:

1) Kooli nimi ja aadress;

2) vaba ametikoha nimetus, koormus;

3) kandidaadile esitatavad nõuded (vastavus kvalifikatsiooninõuetele);

4) tööle asumise aeg;

5) avalduse esitamise tähtaeg;

6) koos avaldusega esitatavate dokumentide või nende ametlikult kinnitatud ärakirjade loetelu;

7) aadress, kuhu dokumendid saata.

 

4. KONKURSIL OSALEMINE

4.1. Konkursil osalemiseks esitab kandidaat Laeva Põhikooli direktorile kirjaliku taotluse, sooviga osaleda konkursil.

4.2. Kirjalikule taotlusele tuleb lisada:

1) isikut tõendava dokumendi koopia;

2) CV (curriculum vitae);

3) kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad või ärakirjad;

4) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

 4.3. Konkursil saavad osaleda isikud, kes esitavad lõikes 2 toodud nõuetekohased dokumendid hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks ;

4.4. Kandidaadil on õigus saada lisateavet direktorilt vaba ametikoha ja kooli kohta.

 

5. KONKURSI KORRALDAMINE

5.1 Kandidaatide hindamine:

5.1.1  Kandidaate hindab ja tööle võtmise otsustab direktor.

5.1.2. Vajadusel (mitme kandidaadi vahel valimisel) moodustab direktor sobiva kandidaadi valimiseks käskkirjaga 3-liikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad direktor (komisjoni esimees), kaks õppenõukogu liiget.

5.1.3. Komisjoni töövorm on koosolek.

5.1.4. Konkursi korraldamine protokollitakse ning iga kandidaadi kohta tehtud otsus peab kajastuma protokollis. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

5.1.5 Nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse kooli vestlusele kahe nädala jooksul peale avalduste laekumise tähtaja möödumist.

5.1.6  Pärast vestlust kõikide kandidaatidega võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsusest:

1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;

2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks.

 

6. OTSUSEST TEAVITAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

6.1 Direktor teavitab kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 3 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

6.2 Valituks osutunud kandidaadiga sõlmib direktor töölepingu.

 

7. KONKURSI LUHTUMINE

7.1  Pakkumuse saanud kandidaadi poolt tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

7.2 Pärast konkursi luhtunuks tunnistamist võib direktor kuulutada välja uue konkursi või täita vastava ametikoha koolieelse lasteasutuse seaduse § 22 lg   42  või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõikes 7 sätestatud alustel ja korras.

 

 

 

 

 

 

Avaldatud 08.04.2024. Viimati muudetud 08.04.2024.