Õppetegevus

Pikapäevarühma päevakava

Kehtestatud direktori 04.09.2017 käskkirjaga / 1-3/ 3

1. Aluseks võttes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 38
KEHTESTAN pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava alljärgnevalt:
1.1. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ,
esitab selle direktorile kinnitamiseks ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
1. 2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja «Kasvatusrühma
päevikus».
1. 3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli
õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste
vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning
lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti
transpordivõimalustest.
1. 4. Pikapäevarühm moodustatakse I – IV klassi õpilastest. Rühma täituvus on kuni
24 õpilast. Vabade kohtade olemasolul võivad pikapäevarühma tööst osa võtta ka
õpilased, kes kasutavad koolis käimiseks õpilasliini bussi.
1.5. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse
alusel. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 5.septembriks kooli direktorile.

2. Aluseks võttes PGS §38 p 2
KINNITAN pikapäevarühma päevakava 2017/2018 õppeaastal alljärgnevalt:
1.Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani.
2. Ajakava:
11.30 - 11.55 Lõunasöök
11.55 - 12.45 Organiseeritud tegevus, Liikumismängud õues (Puhkus)
12.55 - 13.40 Koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
13.40 - 13.50 Vahetund-puhkus
13.50 - 14.15 Koduste ülesannete täitmine, vaba aja sisustamine
14.15 – 14.25 Vahetund-puhkus
14.25 – 15.00 Koduste ülesannete täitmine, vaba aja sisustamine, õpilaste
saatmine koju
Pikapäeva rühma õpetaja suunab huviringides osalevad õpilased huviringidesse
vastava huviringi tegevuse toimumise ajaks.